Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

                                                 

Advokat za Medjunarodno pravo

International Law Specialist

Nasledstva - Razvodi - Sudski - Arbitrazni postupci

Poslovno pravo - Medjunarodni ugovori

                                                                                         Pravno regulisanje Rada - Boravka - Studija u Kanadi, Australiji, EU, USA 


International Public - Private - Business - Humanitarian Law


News

News

Useljenicka viza za nezavisne kandidate

Posted by Kostic Zoran on 4 May, 2014 at 18:45

         

 

 

             USELJENICKA VIZA ZA NEZAVISNE KANDIDATE 


Nezavisnim kandidatom, u smislu kanadskih imigracionih propisa

se smatra lice koje samostalno konkurise za useljenicku vizu po osnovu struke, odn. sposobnosti ili po osnovu poslovnih aktivnosti (potvrdjenih i planiranih) , tako da ne pripada kategoriji sponzorisanih lica.

Nezavisni kandidati se mogu svrstati u nekoliko kategorija:

·       strucna lica,

·       samostalno zaposlene osobe,

·       preduzetnici,

·       investitori,

 

Selekcija nezavisnih kandidata vrsi se po kriterijumima Imigracionih regulativa. Zastupljen je bodovni sistem, tako da svaki od faktora za kvalifikaciju, vrednosno odrzava sposobnost i spremnost kandidata da se uklopi u kanadski sistem.

 

 

a.            Nezavisni kandidati po osnovu struke, sposobnosti 


Kandidati koji podnose prijavu za useljenicke vize u okviru ove

kategorije prolaze analizu kroz sledece kriterijume:

·       godine zivota,

·       obrazovanje,

·       struka,

·       radno iskustvo,

·       aranzirano, odn. oznaceno zanimanje,

·       znanje jezika,

·       prilagodljivost,

 

Zahtev za useljenje u Kanadu za takozvana "strucna lica" (skilled workers) mogu da podnesu lica koja su u braku (ukljucujuci vanbracni i partnerski odnos) i lica koja su vanbraka (neozenjeni, neudate, razvedeni, lica koja zive odvojeno, udovci-ice) pod jednakim uslovima, ukoliko  je postojeca bracna/vabracna zajednica "bona fide" zajednica. Diskriminacija u pogledu statusa kandidata je zabranjena u Kanadi.

Kada je u pitanju zahtev porodice, za nosioca zahteva se u formalo-pravnom smislu uzima jedan od clanova porodice (suprug ili supruga). Ostali clanovi porodicnog domacinstva (suprug-a/vanbracni partner i deca ispod 22 godina starosti, kao i deca iznad 22 godina starosti koja su na redovnom skolovanju, odn. nesposobna su za privredjivanje) pratioci su zahteva.

Kod podnosenja zahteva  odrdjuje se za nosioca zahteva onaj kandidat koji ispunjava kriterijume Imigracionih regulativa. Minimalan broj potreban za kvalifikaciju nosioca zahteva, a samim tim i za ostale clanove njegove porodice, su 67 poena.Osvajanje predvidjenog minimuma poena, ne znaci automatski da viza mora biti izdata. Do izdavanja vize kandidat treba da pokaze i dokaze svoju spremnost, strucnost i pripljemljenost za odlazak u Kanadu. Nakon toga sledi medicinski pregled i sigurnosna provera.

 

 

b.               Poslovne useljenicke vize 


Ova vrsta useljenickih viza namenjena je licima koja nameravaju da se bave odredjenim poslovnim  aktivnostima u Kanadi i koja poseduju odgovarajuca finansijska sredstva.Zakonodavac je, u cilju preciznijeg odredjivanja profila poslovnog lica, postavio kriterijume razgranicenja uslova za kvalifikaciju i istim definisao sledece kategorije:

·       samostalno zaposlene osobe,

·       preduzetnici,

·       investitori

 

 

 

b.1.    Samostalno zaposlene osobe - self employed persons 


Samostalno zaposlena osoba, je osoba spremna i zeljna da otpocne sa poslovnim aktivnostima u Kanadi kojima  ce bitno doprineti ekonomiji,odn. kulturnom i umetnickom zivotu Kanade i koja ce tim angazovanjem obezbediti zaposlenje sebi i clanovima svoje porodice.

Lica iz ove kategorije su uspesne samozaposlene osobe u svojoj zemlji. Najcesce su to poljoprivrednici, priznati umetnici,  pisci, muzicari, sportisti .

Kandidati za ovu vrstu viza, prolaze kroz analizu kvalifikatornih uslova kao i nezavisni kandidati po osnovu strucnosti ali bez faktora aranziranog zaposlenja.

Prihvat kandidata zavisi,pre svega , od interesa odredjene provincije ili cele Kanade za projektovanim angazmanom kao i od spremnosti kandidata da ispuni propisane uslove.

Minimalni iznos kapitala za ovu kategoriju poslovne useljenicke vize nije zakonom odredjen. Procena se vrsi za svaki slucaj posebno a na osnovu sledecih kriterijuma:

·       vrsta delatnosti,

·       oblast u koju se zeli nastaniti kandidat,

·       troskovi poslovanja.

Prateci deo zahteva kandidata je poslovni plan koji sadrzi precizne informacije: o finansijhkim sredstvima koja se nameravaju upotrebiti za buduce poslovne aktivnosti ; informacije o vec preduzetim akcijama na istrazivanju kanadskog trzista, odn.kanadskog nacina zivota; informacije o planiranim aktivnostima za kvartalni,polugodisnji i godisnji nivo; informacije o licima od kojih se preuzima posao; informacije o proizvodima, odn.uslugama, odn. aktivnostima, vezanima za nameravanu delatnost.

Postupak za dobijanje ovevrste viza drugaciji je u odnosu na postupak dobijanja useljenicke vize za nezavisne kandidate po osnovu strucnosti .

 

 

b.2.     Preduzetnici - Enterpreneurs 

 

Saglasno  Imigracionim regulativama, preduzetnik je poslovno lice koje zeli da otpocne sa poslovnim aktivnostima u Kanadi kojima ce bitno doprineti kanadskoj ekonomiji. To lice ima sposobnost aktivnog ucestvovanja u upravljanju i koordiniranju buducih poslovno-komercijalnih poduhvata. Partnerski odnos nije iskljucen.

Kandidatu nece biti izdata viza ako nameravana delatnost ne pruza garancije uspesnosti i ako nije od interesa za odredjenu provinciju, odn. teritoriju Kanade.

Svaka  od provincija, odn. teritorija Kanade ima svoj vodic za preduzetnike kojim se favorizuju pojedine vrste razvojnih delatnosti. Navescemo samo neke od njih:

1.       Alberta - zeli da privuce preduzetnike koji bi otpoceli s poslovnim aktivnostima u oblastima visoke tehnologije (medicinska istrazivanja, obrada hrane,elektronika, komunikacije, softveri) proizvodnje energije.

2.       British Columbia - zainteresovana za prihvat preduzetnika koji bi otpoceli s poslovnim aktivnostima u oblastima proizvodnje,visoke tehnologije (medicinska istrazivanja, obrada hrane, komunikacije,softver), trgovine i turizma.

3.       Manitoba - proizvodnja, turizam, trgovina sa naglaskom regionalnih benificija za ruralna podrucja Manitobe.

4.       New Brunswick - proizvodnja (celik),zanatstvo (izrada keramickih proizvoda) i turizam.

5.       New Foundland - proizvodnja (gas, ulje),ribarstvo. brodogradnja, turizam , posebno u pojedinim regionima i oblastima, istrazivanje i razvoj.

6.       Nova Scotia - proizvodnja , visoka tehnologija, brodogradnja, ribarstvo.

7.       Ontario - proizvodnja (auto-delovi, zlato,kancelarijski materijal, masine, kompjuterski delovi, plasticni proizvodi,elektricni i elektronski proizvodi, hemiska industrija, proizvodnja hrane )istrazivanje i razvoj.

8.       Prince Edvard Island - proizvodnja hrane,proizvodnja poljoprivrednih masina i uredjaja, ribarstvo, sumarstvo, zanatstvo,visoka tehnologija, farmaceutska industrija, itd.

9.       Saskatchewan - turizam, novatehnologija, trgovina, usluzne delatnosti u ruralnim podrucjima.

10.    Quebec - proizvodnja auto-delova idelova za avione, visoka tehnologija (softver, elektronika) , proizvodnjahrane, turizam.

Treba naglasiti da Kvebek ima posebnu imigracionu politiku i posebnu Regulativu .

Da bi se kvalifikaovao u ovoj kategoriji, kandidat treba da ispuni sledece uslove:

-Da je stekao odredjeno vremensko iskustvo na poslovima upravljanja i rukovodjenja ili imao ucesca u kontroli veceg dela poslovnih aktivnosti kompanije.

-Da je legalno stekao kapital od najmanje 300.000 $ i vise, zavisno od karakteristika svakog od programa.

-Da namerava da kontrolise poslovne aktivnosti u Kanadi sa znacajnim procentom sopstvenog ucesca u upravljanju.

Prihvat preduzetnika zavisice od njegove licne i poslovne biografije, strucnosti, poslovnog duha i potreba provincije, odn. teritorije Kanade.


 

b.3.       Investitori - Investors


Imigraciona regulativa definise investitora kao lice koje uspesno rukovodi odredjenim poslovima, odn.kontrolise poslovne aktivnosti i koje bi investiralo propisanu sumu novca u odobrene finansijske poduhvate u Kanadi.

Lica u okviru ove vrste poslovnih useljenickih viza ne moraju aktivno da se bave poslovnom delatnoscu niti pak mora da budu nastanjeni u provinciji, odn. oblasti gde su ulozili kapital. Ta lica, kroz kontrolu finansijskih instrumenata i usmerenja istih,ostvaruju dohodak po ulogu. Projekat u koji zele da investiraju mora biti odobren od federalnih i provincijskih vlasti po propisanim kriterijumima.

Lista poslovnih projekata i privatnih sindikata gde se moze investirati, pribavlja se po zahtevu kandidata od federanih i provincijskih nadlestava Kanade i od specijalizovanih agencija i instituta.

Kandidatu ce biti izdata viza kada neopozivo plasira svoju investiciju za trazeni period vremena i posto pribavi potvrdu o prihvatanju investicije od strane nosioca projekta iz Kanade.

Minimalne investicije kandidata iz ove kategorije su razlicite, zavisno od programa i zavisno od provincije, odnosno oblasti Kanade. Uslovi pod kojima se vrsi povrat investiranih sredstava, kao i rokovi za povrat, su razliciti ,zavisno od programa, odnosno provincije,odnosno oblasti Kanade.


Pocev od prvog januara 1986.godine, kada je Federalna vlada prvi put uvela kategoriju investitora, pa do danas, uslovi za prihvat kandidata su se cesto menjali. Na te promene najveci uticaj su imale provincijske vlade sa svojim zahtevima a i sami poslovni projekti cije je odobravanje uslovljavao i proces globalizacije svetskih poslovnih aktivnosti, reflektovanih kroz rezime i uslove kanadskog ekonomskog podneblja.

 


 

   GUBITAK STATUSA 

 

           GUBITAK STATUSA USELJENIKA 


Kod gubitka statusa useljenika (Loss of status),treba praviti razliku izmedju razloga koji uzrokuju taj gubitak pre dolaska useljenika u Kanadu i onih , posle dolaska u Kanadu.

 

 

      Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su postojali pre njegovog dolaska u Kanadu 


Ukoliko u toku postupka za dobijanje useljenicke vize kandidat, buduci useljenik, ne obavesti imigracione sluzbenikeo odredjenim okolnostima a iste budu utvrdjene kasnije, useljenik ce biti deportovan.

Te okolnosti susledece:

1.     Kandidat je bio osudjivan za teze krivicno delo ili prestup korespondentno kanadskom zakonodavstvu i kaznjivo maksimalnom kaznom zatvora preko 10 godina.

2.     Kandidat je lice za koje se sumnja da ce pociniti jedanili vise ozbiljih zlocina i da ce se angazovati u organizovanom kriminalu.

3.     Kandidat je lice za koje se sumnja da ce biti angazovano u spijunazi.

4.     Kandidat je lice za koje se sumnja da ce biti angazvanou teroristickim aktivnostima.

5.     Kandidat je bio osudjivana za lakse krivicno delo ili prestup, korespondentno kanadskom zakonodsavstvu i kaznjivo kaznom zatvorakracom od 10 godina.

 

 

      Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su nastali po njegovom dolasku u Kanadu 


Useljenik ce biti deportovan iz Kanade i izgubiti status ako se utvrdi da je:

1.     Prekrsio uslove za useljenje (nije otisao u odredjenu destinaciju, preduzetnik nije postavio poslovnu delatnost na nacin kako se obavezao).

2.     Angazovan u subrerzivnim aktivnostima.

3.     Osudjen u Kanadi, prema odredbama bilo kog federalnog zakona, na kaznu duzu od 6 meseci ili kada mu je ublazena kazna i samo novcano kaznjen a za isto delo se moze izreci kazna zatvora od 5 ili vise godina.

4.     Dobio useljenicku vizu po osnovu laznih i falsifikovanih dokumenta.

5.     Dobio useljenicku vizu po osnovu laznih informacija o materijalnim cinjenicama.

6.     Svesno izbegavo da radom obezbedi egzistenciju sebi i svojoj porodici u Kanadi (ovde su iskljuceni slucajevi kada kandidat, iako pokazuje nameru i zelju, ne moze naci posao).

7.     Bio angazovan ili pocinio ratne zlocine i zlocine protiv covecnosti i

8.     Napustio Kanadu sa namerom da ona ne bude vise njegovo mesto prebivalista .

 

 

               GUBITAK STATUSA POSETIOCA 


Lica sa posetilackom vizom ,kako je to navedeno u oblasit "Posetilacke vize", su posetioci,turisti, poslovna lica, clanovi posade, studenti i lica sa radnom dozvolom. Ova lica mogu , po dolasku u Kanadu, izgubiti status i biti deportovani iz sledecihrazloga:

1.     Ako su prekrsili uslove dolaska:

·       ostali su duze od dozvoljenog vremena,

·       radili ilegalno (posetioci) ili menjali poslove bez dozvole (radna viza),

·       pohadjali skolu ilegalno (posetioci) ili menjali skolu bez dozvole (sutdentska viza),

·       nisu dostavljali zahtevana obavestenja.

2.      Ako su dobili obavestenje danapuste Kanadu a to nisu ucinili.

3.     Ako su dobili naredbu o deportaciji.

4.     Ako su oboleli od bolesti koje mogu ugroziti stanovnike Kanade ili bi njihovo lecenje zahtevalo veliko angazovanje i pricinilo znatne troskove kanadskom zdravstvenom sistemu.

5.     Ako ne moze ili ne zeli da sebe izdrzava radom tako da postaje teret Kanadi (kod radnih viza).

6.     Ako je osudjen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje teze federalno krivicno delo ili prestup u Kanadi za koje je propisana kazna zatvora sa maksimumom od 10 i vise godina.

7.     Ako se smatra da ce pociniti jedno ili vise krivicnih dela ili prestupa ili da ce se angazovati u organizovanom kriminalu.

8.      Ako bude angazovan ili se vec angazovao u spijunazi i subverzivnim delatnostima prema Kanadi.

9.      Ako je bio angazovan, ili se veruje da ce se angazovatiu teroristickim aktivnostima.

10.    Ako kao nepozeljeno lice nema dozvolu Ministra za imigraciju za ulazak u Kanadu.

11.    Ako je osudjen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje lakse federalno krivicno delo ili prestup u Kanadi za koje  je propisana kazna zatvora kraca od 10 godina.

12.    Ako ne ispunjava ili ne moze ispuniti uslove i zahteve iz kanadskog Imigracionog akta koji se odnose na njega.

13.    Ako je angazovan u subverzivnim delatnostima bilo koje zemlje.

14.    Ako je osudjen, dok je u Kanadi, za bilo koje krivicno delo po kanadskom Krivicnom  zakonu ili za bilo koje drugo delo po bilokom drugom zakonu, ukljucijuci i Imigracioni akt.

15.    Ako je usao u Kanadu van granicniog prelaza.

16.    Ako je dobio posetilacki status na osnovu laznih i falsifikovanjin dokumenata.

17.    Ako je dobio posetilacki status na osnovu laznih informacija o materijalnim cinjenicama (naveo je da je zaposlen a on to nije, naveo je jedno zanimanje a u stvarnosti obavlja drugo , itd.).

18.    Ako je prethodno bio deportovan iz Kanade ali se vratio bez dozvole Ministra za imigraciju.

19.    Ako je dosao u Kanadu kao clan posade (broda, autobusa, voza, aviona, itd.) i nije se vratio nazad sa ostatkom posade.

20.   Ako namerno izbegava obavezu da izdrzava zavisne clanove svoje porodice dok je u Kanadi.
                 DOBIJANJE USELJENICKE VIZE UNUTAR KANADE 

 

Kao sto je vec napomenuto, useljenicka viza se moze dobiti samo van Kanade u redovnom postupku,pred imigracionim odeljenjem kanadske ambasade odn. konzulata. IZUZETAK od ovog pravila , kada se useljenicka viza moze dobiti u toku postupka pred imigracionim vlastima u Kanadi, primenjuje se samo na nekoliko slucajeva.

 

To su:

·        lica iz porodicnog razreda po osnovu humanitarnog osnova;

·        lica koja ne pripadaju porodicnom razredu, takodje po osnovu humanitarnog osnova;

·        lica u specijanom programu - "Ziveti i raditi u programu zapruzanje pomoci" (LIVE IN CAREGIVER PRO-GRAMME) i

·        lica kojima je priznat izbeglicki status u Kanadi

kao i lica u okviru kategorije "Canadian Experience Class".

 

 

1.   LICA IZ PORODICNOG RAZREDA PO OSNOVU HUMANITARNOG OSNOVA 


1.a.       Supruznik u Kanadi 

Izuzetak od pravila da se useljenicka viza dobija van Kanade, najcesce se primenjuje kod supruznika od kojih je jedan u Kanadi kao useljenik, odn. drzavljanin, a drugi bez statusa useljenika.

 

Humanitarni princip kod analize zahteva za sponzorstvo supruznika, omogucuje ovim licima da budu zajedno u Kanadi dok traje postupak.

 

Ukoliko je brak "bona fide" brak (sto znaci zakljucen s namerom da se zivi u bracnoj zajednici a ne da je zakljucen samo u cilju dobijanja useljenicke vize za supruznika koji je nema) i ukoliko sponzor i sponzorovani ispunjavaju kvalifikatorne uslove, supruzniku ce se izdati useljenicka viza u Kanadi.


1.b.   Ostali clanovi porodicnog razreda (deca,roditelji, usvojenici) 

Ostala lica iz porodicnog razreda, takodje mogu biti izuzeta od pravila da traze useljenicku vizu samo van Kanade ukoliko humanitarni osnov preovlada. To znaci, da ukoliko bi bilo tesko za najblizu rodbinu kanadskog useljenika, odn. drzavljana da napusti Kanadu i vodi postupak za dobijanje useljenicke vize van Kanade, ovim izuzetkom im se omogucava da taj postupak vode unutar Kanade

Primera radi, ukoliko je najbliza rodbina kanadskog useljenika, odn..drzavljana upucena na istog, materijalno i duhovno,a on ispunjava uslove za sponzorstvo, moze se dozvoliti procedura unutar Kanade. Ministar za imigraciju  odobrava izuzetak od pravila .

 

Misljenje teroreticara prava je da kategoriji najblize rodbine treba priznati gotovo identican status kao i supruznicima, pre svega zato sto bi se time ispunilo jedno od nacela imigracione politike(povezivanje familije). Pozicija sponzora bi bila ojacana vecom motivacijom za rad, jer ne bi osecao usamljenost i otudjenost. Pored toga, materijalna sredstava kojim se obezbedjuju sponzorovani bila bi racionalno potrosena unutar Kanade a ne  u nekoj drugoj zemlji.

 

U velikom broju slucajeva je i nehumano traziti od najblize rodbine sponzora da napuste Kanadu i vode postupak van Kanade, jer cesto ti rodjaci nisu u takvoj fizickoj i psihickoj kondiciji da mogu izdrzati putovanja i dugotrajnu proceduru. Cesto se kao problem moze javiti  i situacija u zemlji porekla najblize rodbine, kada bi povratkom bila ugrozena njihova bezbednost.

 

Jos jedna od beneficija "IN LAND "sponzorstva je i pomoc koju sponzori mogu dobiti od najblize rodbine ako je ona u Kanadi.


2.    LICA KOJA NE PRIPADAJU PORODICNOM RAZREDU 


U pojedinim veoma retkim situacijama, dozvolice se licima koja su duze vremena u Kanadi (5 pa i 10 godina) i koja su u praksi vec postala njeni stanovnici (iako ne po zakonskom osnovu ) ili koja imaju rodjake u Kanadi, da mogu bez napustanja Kanade da vode postupak za dobijanje useljenicke vize.

 

Ova lica moraju da dokazu da su "de facto"ispunila uslove za useljenicku vizu tokom svog dugog boravka u Kanadi i da bi za njih nastali problemi ukoliko bi bili vraceni u zemlju  svog porekla, zbog eventualnih tortura koje bi ih stigle. Ova lica jednovremeno treba da dokazu da su njihovi licni i poslovni kontakti ostvareni u Kanadi, cvrsta garancija za njihovu uspesnu adaptaciju.

 

Broj zahteva koji se prihvata u okviru ovekategorije je veoma mali a sam prihvat  se zasniva na jakim humanitarnim razlozima.

 


 

3.    ZIVETI I RADITI U PROGRAMU ZA PRUZANJE POMOCI (LIVE IN CAREGIVER) 


Kanada ima jedan interesantan program cije je naziv "Ziveti i raditi u programu za pruzanje pomoci (Live in Caregiver ).Taj program se odnosi na angazovanje ljudi na poslovima cuvanja i brige o deci,staranja o starim i iznemoglim osobama i sl. Tim programom se omogucava licima  da dobiju useljenicku vizu bez napustanja Kanade, ukoliko ispune sve predvidjene uslove.

 

Lica u ovom programu pocinju sa radom u Kanadi po osnovu radne dozvole(EMPLOYMENT AUTHORIZATION) koja se izdaje pod drugacijim uslovima u odnosu na klasicnu radnu dozvolu. Slicnost sa klasicnom radnom vizom je u ponudi za posao koja takodje, mora biti formalna.

 

Specificnost uslova kod ovog programa je u sledecem:

 

Kandidat mora imati:

a)      Zavrsenu srednju skolu koja je ekvivalentna kanadskoj srednjoj skoli;

b)      Sest meseci pune obuke sa nastavom kao deo kursa za poslove cuvanja, negu starijih i vaspitavanje dece (gerijatrije, pedijatrije, prve pomoci i sl.);

c)      Jednogodisnje radno iskustvo sa punim radnim vremenom, ukljucujuci period od 6 meseci neprekidnog zaposlenja kod jednog poslodavca u navedenim zanimanjima, ili radno iskustvo s prekidima uperiodu od 3 godine, posmatrano unazad od dana podnosenja zahteva za radnu dozvolu;

d)      Sposobnost da govori, cita i razume engleski  ili francuski jezik na nivou koji je dovoljan za razumevanje instrukcija - upustava o lekovima, za pozivanje i kontakt sa hitnom medicinskom pomoci i tome sl..

 

Poslodavacmora da obezbedi:

a)      Prihvatljive radne uslove sa obezbedjenom zastitom na radu, postovanje radnih standarda, osiguranje, itd.

b)      Prihvatljivu platu, gde cena radnog sata ne sme biti ispod zakonskog minimuma .

 

Posle dve godine rada u programu ,lice  moze traziti useljenicku vizu iz Kanade.

 

Faktori od kojih ce zavisiti izdavanje vize su:

 

·        Da li je klijent prekrsio radne uslove za period  od 2 godine?

·        Da li je radio na svom dodatnom obrazovanju i usavrsavanju?

·        Da li se vec uklopio u kanadski nacin zivota i stekao prijatelje, poznanike?

·        Da li ima dovoljno pozitivnih licnih kvaliteta (kao sto su: fleksibilnost, motivacija, inicijativa, samopouzdanje)?

·        Da li svojim radom i primanjima moze obezbediti egzistenciju sebi i eventualno clanovima svoje porodice, itd?

 

Poslodavac i lice koje radi u okviru ovog programa zakljucuju ugovor o radu kojim su postovani svi uslovi iz kanadskih propisa o radu i obezbedjena puna pravna zastita ugovornog odnosa. Lice iz ovog programa,ukoliko dodje do raskida ugovora o radu i pre isteka roka od 2 godine  a koji nije uzrokovan njegovom krivicom, moze traziti drugog poslodavca, ne remeteci uslove za kasniju kvalifikaciju za useljenicku vizu.

 

Nakon analize svih ovih faktora, imigracioni sluzbenik ce odluciti o zahtevu kandidata i ako ima dovoljno elemenata koji pokazuju sposobnost i spremnost lica da se uklopi u kanadski nacin zivota, istom ce se, za period dok zahtev za useljenicku vizu bude razmatran, dozvoliti produzenje radne dozvole u okviru programa.4.      LICA KOJIMA  JE PRIZNAT IZBEGLICKI STATUS U KANADI 


Poslednji izuzetak od pravila da se useljenicke vize dobijaju samo izvan Kanade je ova kategorija lica.

Nakon zavrsetka postupka za priznavanje izbeglickog satusa koji je vodjen u Kanadi, pred Bordom za izbeglice (IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD) , lice, kojem je nakon zavrsetka kompletne procedure priznat izbeglicki status, moze traziti  useljenicku vizu pred imigracionim vlastimabez napustanja Kanade. Ukoliko zadovolji kriterijume sigurnosne provere i medicinskog pre-gleda, podnetom zahtevu za useljenicku vizu udovoljice se pozitivnim odgovorom od strane imigracionih vlasti Kanade.

*Nakon zavrsetka ratova na teritoriji bivse SFRJ i nakon uspostavljanja demokratskih institucija u bivsim republikama SFRJ, licima sa teritorija SFRJ se vise ne priznaje izbeglicki status u Kanadi a ni u ostalim zemljama razvijenog sveta

 

Napomena:  Sve kategorije lica koje su izuzeta od pravila  da se useljenicka viza dobija samo izvan Kanade, moraju u toku postupka za priznavanje statusa useljenika u samoj Kanadi da prodju i faze medicinskog pregleda i sigurnosne provere. Uspesan prolaz ovih faza eliminise i poslednje moguce restrikcije kod izdavanja vize unutar Kanade.

 

5.     Canadian Experience Class

  

Novi program za dobijanje useljeničkih viza , inagurisan 27.02.2009.

U okviru ovog programa, useljeničku vizu za Kanadu mogu dobiti sledeći kandidati:

Lica koja su u Kanadi stekla dve godine radnog iskustva u protekle tri godine a koja su legalno boravila u Kanadi najmanje dve godine po osnovu radne vize, radeći sa punim radnim vremenom na poslovima u okviru grupacije zanimanja O, A, B iz NOC-a/nacionalne klasifikacije zanimanja/;

Zahtevi kandidata u okviru ove kategorije se procenjuju na osnovu radnog iskustva i na osnovu nivoa znanja jezika/ engleskog ili francuskog ili oba zajedno/.

Lica koja su u Kanadi diplomirala nakon studiranja i koja su stekla, na osnovu studenske dozvole minimum godinu dana legalnog radnog iskustva sa punim radnim vremenom u Kanadi, na poslovima u okviru grupacije zanimanja O.A,B iz NOC-a/nacionalne klasifikacije zanimanja/.

Zahtevi kandidata u okviru ove kategorije se procenjuju na osnovu radnog iskustva, znanja engleskog ili francuskog jezika ili oba zajedno i stečene kanadske kvalifikacije.

Podnošenje zahteva za useljeničku vizu u okviru “Canadian Experience Class” se može učiniti unutar Kanade, dok kandidat legalno boravi tamo ili nakon povratka  iz Kanade u roku od godinu dana/kako je po trenutno vazecim propisima/ ili u roku koji  bude vazio u datom trenutku.
 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

133 Comments

Reply BanerMoskva
10:38 on 30 July, 2021 
????? ?????????? ?????? ???????????????? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ???????????, ??????? ??????? ?????????? ? ????????? ??????? ????? ?????????????? ????????????? ???????????. ???????? LowCostPrint ?????????? ?? ?????????? ???????????? ??????? ?????????? ????????? ??????? ?? ?????? ??????? ?????????????? ???? ????? ????????? ??????? ? ?????? ????????? ? ?????????? ???????. ?? ????? ???????????? ???? ?? ???????????? ????? ???????? ??????????? ??? ??????????: ????????? ??????????, ???????????? ???????, ???????????, ??????, ???? ??????, ??????? ???????, ????? ?? ????? ????? ???????? ??????? ???????? ????????.
?????? ?? ?????? ????????? ????????????? ????????????? ?????????? ????????? ??????????, ????? ? ????????? ????????? ????? ??????????? ????? ?? ???? ??? ?????????? ???????, ?????? ???????? ????? ????????????? ??????? ????? ????? ?? ?????? ??????. ?????????? ?? ????? ?????????????? ????? ????????? ? https://??????-??????.??/ ????????? ????????????, ?? ??????????? ????? ?????????? ??????? ????????, ?????? ??????, ???????????? ?????? ???????? ????? ?????? ?????????!
Reply DavidBaf
3:10 on 21 August, 2021 
??????? ???

-----
?????????? ????????

?? ????????? ? ????

-----
?????? ????????? ???? ?? ???????

?????, ??? ? ?? ????.

-----
???? ??? ????????? 19

????????? ?????

-----
?????? ????? ??????

????? ?? ?????? ??????.

-----
??????? ???????? ?????? ? ??????????

????? ?? ???.

-----
?????? ?????????? ????????

? ????? ??????.

-----
overwatch ?????? ??????? ??????

?? ?? ?????. ?????? ??? ? PM, ?????????.

-----
https://vashholodilnik.ru/holodilniki/korting_knfm_81787_gb

? ?????, ??? ?? ??????????. ???? ???????? ???? ???????.

-----
?????? ??? ? ?????? ????? ??????

? ?????, ??? ?? ??????????. ???? ??? ????????. ?????? ??? ? PM, ??????????.

-----
??????? ???????? ?????? ????????? ????????
Reply Kevindut
5:50 on 22 August, 2021 
????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ??? ???????? ???? ????. ????????? ??????? ?? ????? ??????????.

-----
https://book-ofra-online.ru/book_of_maya_avtomat.html

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ? ?????, ??? ??? ??????? ????.

-----
https://igrovye-avtomati-online.com.ua/wolf_howl_avtomat.html

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ??? ??????? ??? ??????? ????. ? ???????? ? ????.

-----
?????? ??? ??????????? ???? ???????

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ??? ??????? ??? ????? ??????? ????. ????????? ? ???? ?????????.

-----
https://fruit-cocktail-avtomat.ru/avtomat_garage.html

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ???? ???????, ???????????.

-----
https://lolz.guru/threads/258982/

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ???? ???????, ???????? ? ????.

-----
?????? ??????? facebook

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ??? ???????? ??? ????, ? ????????? ? ???? ????????.

-----
https://online-ruletka.ru/1_3_2_6_sistema.html

????????? ? ???? ????????. ? ???? ???-?? ???? ? ??? ???????? ????. ? ??? ???????????.

-----
?????? ? ??????????? ????
Reply Jeplexy
13:45 on 20 June, 2022 
Hyperkalemia A. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis receta cialis espana Avocsd Avec Clomid buy cheap cialis discount online Because of the familiarity of the prostatitis categories we will generally refer to them by their classical rather than NIH designations. Ysldtw Uso Del Viagra Controindicazioni https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online prescription
Reply STasses
0:24 on 28 July, 2022 
Buying Prednisolone Uk ?»???ialis Buy Female Viagra Canada
Reply FakScaway
21:12 on 16 August, 2022 
Colco Coded Amoxil ivermectin human dosage
Reply keydrom
12:33 on 31 August, 2022 
how much does cialis cost We are exclusive stockist of Tara s Diary and Celtic Beads, Gold and Silver Celtic and Claddagh jewelry from Solvar and we have the largest selection of Shanore wedding bands
Reply Utinync
15:47 on 2 September, 2022 
pastillas priligy en mexico While the disintegration time of the formulations containing 4 of X 3 disintegrated is 6 min
Reply tumchetty
14:21 on 4 September, 2022 
buy cialis online forum Should You Buy Viagra With PayPal
Reply arguttore
16:35 on 6 September, 2022 
Tadalafil tablet is indicated for reducing the signs and symptoms of BPH benign prostatic hyperplasia enlarged prostate cialis 5 mg best price usa The primary efficacy endpoint in the two studies that evaluated the effect of CIALIS for the signs and symptoms of BPH was the International Prostate Symptom Score IPSS , a four week recall questionnaire that was administered at the beginning and end of a placebo run-in period and subsequently at follow-up visits after randomization
Reply UgoKap
14:51 on 7 September, 2022 
trental 400 mg online
Reply RicPap
23:11 on 7 September, 2022 
cost for cialis 5mg viagra 150 mg price clonidine adhd cheapest 20 mg cialis
Reply AmyKap
8:19 on 8 September, 2022 
lasix 10
Reply JosephExcaw
8:20 on 9 September, 2022 
generic viagra from india online voltaren capsules 100mg cephalexin 250 mg capsule accutane online uk generic nexium 2017 discount cialis 40 mg clonidine purchase
Reply JoeKap
10:35 on 9 September, 2022 
buy cialis online europe cheap levitra keflex 500mg price tadalafil price from india legal generic viagra buy tretinoin 0.1 cream accutane online cheap
Reply JackKap
13:59 on 9 September, 2022 
accutane online no prescription
Reply TiedRinny
14:15 on 9 September, 2022 
how do clomid work AP Photo Eraldo Peres Aidan jGTeJEPPHg 6 26 2022.
Reply LisaKap
8:11 on 10 September, 2022 
can i buy viagra over the counter canada
Reply JamesNoulk
8:13 on 10 September, 2022 
accutane canada pharmacy how can i buy viagra in us cephalexin pills 500 mg viagra discount sildenafil gel can you purchase azithromycin over the counter desyrel 100 mg tab propecia prescription nz
Reply Samuelved
6:34 on 11 September, 2022 
viagra-50mg