Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

                                                 

Advokat za Medjunarodno pravo

International Law Specialist

Nasledstva - Razvodi - Sudski - Arbitrazni postupci

Poslovno pravo - Medjunarodni ugovori

                                                                                         Pravno regulisanje Rada - Boravka - Studija u Kanadi, Australiji, EU, USA 


International Public - Private - Business - Humanitarian Law


Osnivanje firme u Kanadi

Pitanja i odgovori:

Pitanje 1:

Uspešan sam privrednik u Srbiji. Imam svoju privatnu kompaniju koja se bavi preradom drveta i proizvodnjom papira. Želeo bih da otpočnem saradnju sa kanadskim kompanijama. Na koji način to može da se izvede?

 Odgovor:

Možete ostvariti kontakt sa odgovarajućim firmama iz Kanade i otpočeti klasičnu trgovinsku saradnju (izvoz-uvoz) ili preći odmah na više oblike saradnje, kao što su: zajednička ulaganja, poslovno-tehnička saradnja i kooperacija. Kanada i Srbija stimulišu poslovnu saradnju između kompanija i odobravaju niz beneficija.

Pitanje 2:

Da li mogu registrovati firmu ili predstavništvo u Kanadi?

 Odgovor:

Možete registrovati i firmu i otvoriti predstavništvo matične firme.

Ukoliko registrujete firmu u Kanadi, ona će imati status pravnog lica i u potpunosti će odgovarati za svoje obaveze. Takva firma mora biti u statusu “Inc” ili “limited” a što odgovara srpskom doo društvu i akcionarskom društvu, s tim da Vi kao stranac, zavisno od vrste biznisa i organizacionog oblika kompanije, možete imati maksimalno učešće u firmi od 49 %. Ostatak od 50+1 % (majority) treba da pripadne drugoj strani, odnosno kanadskom useljeniku ili državljaninu sa kojim bi osnovali firmu. Takođe, najmanje 25% direktora komanije, moraju biti stanovnici Kanade sa legalnim statusom, a ako kompanija ima manje od 4 direktora, najmanje jedan mora da bude stanovnik Kanade.

Međutim, ako otvorite predstavništvo, ono neće imati status pravnog lica i za njegove obaveze će odgovarati matično preduzeće iz Srbije.

Pitanje 3:

Odgovor:

Putovali bi ste sa poslovnom posetilačkom vizom, koja bi Vam najverovatnije bila izdata za više ulazaka i izlazaka (Multiple) a na osnovu rada takve firme u Kanadi, mogli bi ste da dobijete i status lica sa radnom ili useljeničkom vizom u Kanadi, zavisno od vrste i veličine fiirme, opisa Vaših poslova i radnih zadataka.

Pitanje 4:

Da li bih mogao da kupim poslovni prostor ili stan u Kanadi?

Odgovor:

Možete, bez obzira što nemate ni useljeničku vizu ni kanadsko državljanstvo.

Napomena: U ovoj rubrici “Pitanja i odgovori” obrađeni su virtuelni primeri zahteva kandidata saglasno zakonskim propisima domaćeg i međunarodnog prava, koji su bili na snazi u trenutku prezentacije virtuelnih primera. Cilj ove prezentacije je da se ukaže na ozbiljnost svakog od postupaka koji se tiču ostvarivanja i zaštite ličnih, porodičnih, naslednih i obligacionih prava fizičkih i pravnih lica u zemlji svog porekla i u zemlji svog prebivališta odnosno boravišta.

Ukoliko ste pokrenuli neki postupak pred domaćim ili stranim organima, isti će se voditi po propisima koji su bili na snazi u trenutku pokretanja postupka, uz određene izuzetke. S toga je vrlo važno da budete upoznati sa svim izmenama propisa koji se direktno primenjuju na Vaš slučaj. U tom smislu preporučujemo Vam da kontaktirate advokate, odnosno nadležne institucije i informišete se o najnovijim propisima.

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Zoran M.Kostic

Kondina 24

Beograd, 11000

Tel. +381-11-322-4456

+381-11-3340-959

Mob. +381-64-216-8789

e-mail. [email protected]

DELOKRUG ANGAZOVANJA

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama

Povezivanje srpskih i kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi

Zakljucivanje svih vrsta Medjunarodnih ugovora i pracenje njihovog izvrsenja

Interesting Facts about Canada

Obavestenje o promenama propisa u 

by Kostic Zoran | 1 comment

Programi / Bodovni sistem

by Kostic Zoran | 5 comments

Kanada zamlja po meri coveka

by Kostic Zoran | 0 comments

Imigraciona politika

by Kostic Zoran | 2 comments

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events - Seminari i pravne konsultacije u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kitcheneru, Torontu- Pozovite i zakazite svoj termin